Назив организације: Спортски савез општине Босилеград

Седиште организације: ул. Георги Димитров бб, 17540 Босилеград

Заступање и представљање : За заступање и представљање организације овлашћен је Владица Манасијев, с. Извор бб, Босилеград, ЈМБГ 1109974743316

Оснивачи:

  • Фудбалски клуб Младоост, МБ 17761579, Душанова бб, Босилеград, кога заступа председник Миодраг Јакимов, ул. Груински пут бб, Босилеград, ЈМБГ 031297743313
  • Атлетски клуб Младост, МБ 17653393, Ориште бб, Босилеград, кога заступа председник Сретен Михалов, ул. 22. децембар бб, Босилеград ЈМБГ 1009987744193
  • Одбојкашки клуб Младост, МБ 17729853, Ориште бб, Босилеград, кога заступа председник Мирослав Георгијев, с. Рајчиловци бб, Босилеград, ЈМБГ 0709981743317
  • Спортско друштво Младост, МБ 0719691, Ориште бб, Босилеград, кога заступа председник Љиљана Котев, Рајчиловци бб, Босилеград, ЈМБГ 0103971455075

Циљеви организовања: Омасовљење и популаризација спорта на територији општине Босилеград

Органи савеза: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Председник и Генерални секретар

Управљање организацијом: чланови преко изабраних органа

Начин обезбеђења стручног рада: Стручни рад се обавља закључивањем уговора у складу са Законом о раду Републике Србије, а повремено и волонтерски.

Подручје деловања: Организација ће деловати на подручју територије општине Босилеград

Датум усвајања Статута организације: 19. октобар 2016. год.

Статут организације: Спортски савез општине Босилеград у PDF – формату можете погледати или преузети овде.

Спортски савез општине Босилеград је основан на Оснивачкој скупштини одржаној дана 19.10.2016. године.